Verzekeringsarrangement Oranjeverenigingen

Oranjeverenigingen

Het verzekeringspakket van Aon is ontwikkeld in samenwerking Koninklijke Bond van Oranje verenigingen (KBOV) zodat het goed aansluit bij de wensen en behoeften van Oranje verenigingen, hun vrijwilligers en bestuurders. Alleen leden van de KBOV kunnen deze verzekeringen afsluiten.


Wat zijn de voordelen?

 • Voordelen en gemak van één aanspreekpunt
 • Compleet aanbod van verzekeringen
 • Exclusief voor leden van de KBOV
 • Concurrerende premie en met uitgebreidere voorwaarden door collectieve inkoop

Het verzekeringsarrangement bestaat uit de volgende verzekeringen:

 1. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 2. Casco/verblijfverzekering (facultatief)
 3. Ongevallenverzekering (facultatief)
 4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (facultatief)

Wij adviseren om het verzekeringspakket in het geheel af te sluiten. Wenst u maar bepaalde verzekeringen af te nemen, dan dient u minimaal de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De overige verzekeringen zijn facultatief.

Alle getoonde premies zijn exclusief kosten en assurantie belasting.


Vragen?

Heeft u vragen of wilt u advies over uw verzekering(en)? Neem dan contact op met Aon. Wij zijn bereikbaar via:


Verzekeringen afsluiten

Vanwege de wijzigingen in het verzekeringspakket, is het aanvraagformulier nog niet gereed. Graag verzoeken wij u contact op te nemen met Aon, wij zullen dit dan via de email met u regelen.


Onderstaande treft u een korte toelichting op de verzekeringen.


1. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Tijdens vergaderingen, optredens en organiseren van bijvoorbeeld buurtfeesten, Oranjefeesten en braderieën, kunnen er dingen misgaan waar de Oranjevereniging aansprakelijk voor kan worden gesteld. Daarom heeft Aon voor de leden van de KBOV een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ingekocht. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de vereniging voor door derden geleden schade.


Dekking
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor door derden geleden schade, inclusief op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld.


Verzekerde hoedanigheid
Oranjevereniging of oranjecomité, aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, zich
bezighoudende met het organiseren van buurtfeesten, oranjemarkten en braderieën e.d.
Verzekerde bedragen

 • € 2.500.000,- per aanspraak met een maximum van EUR 5.000.000,- per verzekeringsjaar;
 • € 10.000,- per aanspraak tot vergoeding van schade aan zaken onder opzicht, met een maximum van EUR 20.000,- per verzekeringsjaar.

Eigen risico
€ 250,- per zaakschade.
€ 500,- per opzichtschade.


Premie
€ 1,80 per vrijwilliger met een minimum van € 300,--per vereniging
Indien er sprake is van het huren van een springkussen geldt een toeslag op de premie van € 0,25 per vrijwilliger met een minimale toeslag van € 50,00.


Dekkingsgebied
Nederland


Verzekerden
Naast de verzekerden die in de polisvoorwaarden staan onder het kopje ‘Wie zijn verzekerd?’, zijn
ook de volgende (rechts)personen verzekerd:

a. de vereniging; én
b. het bestuur en de bestuursleden van de vereniging, als zij in die functie activiteiten verrichten; én
c. de vrijwilligers van de vereniging, voor zover zij in verenigingsverband optreden.
Hierbij is ook de aansprakelijkheid van de vrijwilligers onderling én ten opzichte van
elkaar verzekerd.


Verzekeringsvoorwaarden
AVB 100.0520


Niet verzekerde activiteiten
Onder de niet verzekerde activiteiten voor Oranjeverenigingen vallen onder andere

 • Houseparty’s en/of popfestivals;
 • Sportevenementen;
 • Optochten; (zoals praalwagens met carnaval, een bloemencorso en oogst en fruitcorso)
 • Kermissen;
 • Nationale Koningsdagviering waarbij de Koning samen met de leden van de Koninklijke Familie feestviert met de steden en omliggende plaatsen die zich op een feestelijke manier presenteren.

De onderstaande activiteiten zijn ook niet verzekerd, tenzij deze worden uitgevoerd door een bevoegde deskundige. Neem contact op met Aon voor de voorwaarden.

 • gebruik van vuur, vuurwerk en/of springstoffen, waarvoor normaal gesproken gespecialiseerde personen worden ingehuurd;
 • special effects en/of stunts, waarvoor normaal gesproken gespecialiseerde personen worden ingehuurd.
  Heeft uw evenement en/of activiteiten meer dan 2.500 bezoekers (tegelijk) aanwezig, neem dan contact op met Aon voor de mogelijkheden.

2. Goederentransport/verblijf verzekering

Met de goederentransport/verblijf bent u verzekerd voor schade aan of verlies van zaken die u gebruikt voor het evenement. Met het evenement bedoelen we de activiteit(en) die op uw polis omschreven staan en die u zelf organiseert of laat organiseren.


Dekking
Uitgebreide dekking


Verzekerde zaken
De diverse zaken benodigd voor het te organiseren evenement


Verzekerde som
€ 25.000,00 (premier risque)


Eigen risico
€ 250,00 per gebeurtenis


Premie:
€ 75,00


Polisvoorwaarden
EVM 200.0718


Uitsluiting
Werkmaterieel, zoals heftrucks, hoogwerkers, quads en/of andere hijswerktuigen, en overige motorvoertuigen zijn niet gedekt op deze verzekering.


3. Ongevallenverzekering

Deze verzekering biedt dekking bij een ongeval aan vrijwilligers van de Oranjevereniging


Verzekerden
De vrijwilligers van de Oranjevereniging.


Aantal verzekerden
Maximaal 100 vrijwillgers


Verzekerde sommen

 •  €2.500,00 bij overlijden
 •  € 25.000,00 bij blijvende invaliditeit

Eigen risico
nihil


Premie
€ 25,00


Polisvoorwaarden
EVM 200.0718


4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder van een Oranje verenging loopt u aanzienlijke risico’s. Niet alleen met het bedrijfskapitaal, maar ook met uw persoonlijk vermogen. U kunt persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Ook als de fouten niet door u, maar door uw medebestuurders zijn begaan.


Dekking
De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde in de hoedanigheid van bestuurder of toezichthouder voor door derden geleden schade, als gevolg van een fout.


Verzekerden

 • Huidige bestuurders en toezichthouders
 • Afgetreden of toegetreden bestuurders (tijdens looptijd verzekering)
 • De rechtsopvolgers van de bestuurders in geval van overlijden
 • De rechtsopvolgers of wettelijke vertegenwoordigers van de bestuurders in geval van faillissement

Premie

Verzekerde som € 250.000 € 500.000 € 1.000.000
Balanstotaal
< € 500.000 € 145,67 € 196,67 € 286,97
< € 1.000.000 € 153,33 € 214,67 € 296,67

Klik hier voor meer informatie over deze verzekering, de WBTR en het afsluiten van deze verzekering.